Yhdistykseen voi liittyä varsinais- tai -perhejäseneksi.

Varsinaisjäsen tulee kuulumaan yhdistyksen kautta myös Spanieliliittoon (eli saa neljä kertaa vuodessa spanielilehden).

Perhejäseneksi puolestaan voi liittyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa vähintään yhden varsinaisjäsenen kanssa. Myös perhejäsen tulee kuulumaan Spanieliliittoon, mutta ei saa omaa lehteä.


Vuonna 2016 varsinaisjäsenen jäsenmaksu on 25 euroa ja perhejäsenen 10 euroa.

 

Verkkolomake Mejäilmoittautumislomake

PDF Tulostettava mejäilmoittautumislomake

Verkkolomake Taipumiskokeiden ilmoittautumislomake

Verkkolomake Jäsenhakemuskaavake

PDF Tulostettava jäsenhakemuskaavake

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rekisteriseloste

Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Rekisterinpitäjä: Kymen Spanielit ry/Eija Davidjuk eija.davidjuk@gmail.com

Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Kymen Spanielit ry:n jäsenrekisterin hallinta. Tietoja käytetään jäsenistön tiedottamiseen ja Suomen Spanieliliiton lehden lähettämiseen.Myös yhteistyökumppaneiden tiedotteita voidaan lähettää jäsenille.

Jäsenrekisterin sisältö

Kymen Spanielit ry:n jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Jäsenen osoitetiedot luovutetaan Suomen Spanieliliitto ry:lle jäsenlehden postitusta varten.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa jäsenen pyynnöstä. Tietoja jäsenrekisteristä pääsevät poistamaan Kymen Spanielit ry:n jäsenrekisterin ylläpitäjät.

Rekisterin suojaus

Kymen Spanielit ry:n rekisterin tietoihin pääsevät Kymen Spanielit ry:n pääylläpitäjät. Tietokanta jossa rekisteri sijaitsee on suojattu teknisesti ulkopuoliselta käytöltä.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Yhdistyksen säännöt

 

KYMEN SPANIELIT SÄÄNNÖT 2017 alkaen

 

I LUKU

TARKOITUS JA TOIMINTA

 

Nimi ja kotipaikka

 

           Yhdistyksen nimi on Kymen Spanielit ja sen kotipaikka on Kotka sekä toiminta-alue Kymenlaakso.

 

Yhdistys  voi kuulua Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:hyn, Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:hyn ja Kymenläänin kennelpiiri ry:hyn. Näissä säännöissä Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:stä käytetään nimilyhennettä SSL, Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä nimilyhennettä SKL-FKK sekä Kymenläänin kennelpiiri ry:stä nimitystä kennelpiiri.

 

Yhdistys voi myös kuulua muihinkin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

 

Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

           Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää SSL:n alaisten rotujen käyttöä ja tunnetuksi tekemistä.

 

           Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 

·      järjestää näyttelyitä ja erilaisia kokeita

·      järjestää alaan kuuluvia kursseja, neuvottelu- ja kokoustilaisuuksia ja muita vastaavanlaisia spanieliharrastusta ylläpitäviä ja kehittäviä toimintoja

·      toimii yhteistyössä SSL:n ja sen jäsenyhdistysten kanssa sekä SKL-FKK:n ja kennelpiirin kanssa

·      harjoittaa yhteistyötä muiden koirayhdistysten kanssa

·      harjoittaa muita samantapaisia keinoja saavuttaakseen tarkoituksensa

             

           Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja osallistumismaksuja järjestämistään näyttelyistä, kokeista, kursseista ja koulutuksista sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

 

 

II LUKU

JÄSENET

 

Jäsenlajit

 

           Yhdistyksen jäsenet ovat varsinais- ja perhejäseniä.

 

           Yhdistyksen hallituksella on päätäntävalta uusia jäseniä hyväksyttäessä.

              Varsinaisjäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen päämääriä.

 

              Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisjäsenen

              kanssa.

 

 

Jäsenen velvollisuudet

 

           Varsinais- ja perhejäsenen velvollisuutena on:

 

*      noudattaa yhdistyksen päättävien elinten ja hallintoelinten päätöksiä

*      toimia yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi

*      maksaa vuosittain vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu hallituksen määräämään eräpäivään mennessä yhdistyksen tilille

*      ilmoittaa yhdistykselle viipymättä henkilötiedoissaan ja osoitteissaan tapahtuneet muutokset

 

Yhdistykseen liittyvä varsinais- ja perhejäsen maksaa vuosikokouksen päättämän liittymismaksun yhdistyksen tilille.

 

Jäsenen eroaminen

 

           Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi tai ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

 

Jäsenen erottaminen

 

           Hallitus voi erottaa jäsenen, joka:

 

*      ei maksa jäsenmaksuaan määräaikana

*      toimii vastoin yhdistyksen tai SSL:n sääntöjä tai tarkoitusperiä

*      toiminnallaan yhdistyksessä tai SSL:ssa tai niiden ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa yhdistystä tai SSL:a

 

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus antaa selvitys asiasta ennen erottamispäätöksen tekemistä. Mikäli erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, erotettu jäsen voi vedota erottamisesta vuosikokoukseen kuukauden kuluttua erottamisesta tiedon saatuaan.

 

Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai vuosikokouksen vahvistettua hallituksen tekemän erottamispäätöksen.

 

10§         Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

 

 

III LUKU

PÄÄTÖKSENTEKO

 

Päätäntävalta

 

11§         Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous.

 

12§         Yhdistyksen kokoukset ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.

 

Vuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa. Vuosikokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

 

Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen niin päättäessä tai, kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

 

 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen

 

13§         Kutsut yhdistyksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään 10 päivää ennen kokousta.

 

              Kutsun mukana toimitetaan esityslista, jossa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

 

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa

 

14§         Yhden äänen äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen varsinais- ja perhejäsenellä.

 

 

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 

15§         Vuosikokouksessa:

 

*      valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, joista kaksi viimeksi mainittua toimivat samalla ääntenlaskijoina

*      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

*      käsitellään hallituksen antama ja esittelemä toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta

*      käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

*      valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle

*      valitaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen erovuorossa olevien jäsenten tilalle seuraavalle toimikaudelle ja valitaan kaksi (2) varajäsentä

*      päätetään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

*      päätetään kuluvana vuonna perittävät yhdistyksen varsinais- ja perhejäsenten   jäsenmaksut sekä liittymismaksu

*      hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio

*      valitaan kuluvalle vuodelle toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies

*      valitaan edustajat SSL:n, SKL-FKK:n ja kennelpiirin elimiin niiden sääntöjen mukaisesti

*      käsitellään muut asiat

 

              Muistakin kuin kokouskutsussa mainituista asioista voidaan kokouksissa keskustella,

              mutta ei päättää.

             

Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

 

16§         Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

 

              Äänestyksissä käytetään avointa äänestystapaa, ellei joku vaadi suljettua äänestystä.

 

Äänten mennessä henkilövaaleissa tasan äänestyksen ratkaisee arpa, asiaäänestyksessä taas voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

 

Aloitteet yhdistyksen kokoukselle

 

17§         Aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään varsinais- ja perhejäsenet.

 

Aloite tulee toimittaa hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Hallituksen tulee saattaa aloite omalla lausunnollaan varustettuna vuosikokouksen käsiteltäväksi.

 

 

IV LUKU

HALLINTO

 

Hallitus

 

18§         Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) muuta jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

             

              Hallitus voi kokoontua myös käyttämällä sähköisiä viestimiä, videopuhelut, puhelin, sähköposti tai yhdistyksen nettisivuilla olevalla suljetulla hallituksen jäsenille tarkoitetulla keskustelupalstalla.

 

Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja hallituksen muiden jäsenten kaksi vuotta siten, että vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen muista jäsenistä.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen ajan ja paikan määrää kokoonkutsuja.

 

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, lisäksi paikalla on puolet muista hallituksen jäsenistä.

 

Äänestykset hallituksen kokouksissa ovat avoimia. Jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaatii suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa.

 

 

Hallituksen jäsenen tehtävät

 

19§         Hallituksen jäsenen tehtävänä on muun muassa:

 

*      edesauttaa näiden sääntöjen 2 §:n toteutumista.

*      hoitaa huolellisesti ne tehtävät, joihin hän hallituksen jäsenenä on sitoutunut

 

Hallituksen tehtävät

 

20§         Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 

*      johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti

*      edustaa yhdistystä ja toimia sen sekä SSL:n tarkoitusperien edistämiseksi

*      valita keskuudestaan toimikausittain varapuheenjohtaja ja määrätä hänen tehtävänsä

*      valita keskuudestaan tai ulkopuolelta toimikausittain rahastonhoitaja ja sihteeri sekä määrätä heidän tehtävistään

*      valita keskuudestaan tai ulkopuolelta toimikausittain tarvittavat muut toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävistään

*      hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta

*      kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön kokouksien päätökset

*      päättää mahdollisten alaisuudessaan toimivien toimikuntien perustamisesta, valita niihin jäsenet sekä määritellä niiden tehtävät

*      hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää niistä luetteloa sekä päättää jäsenten erottamisesta näiden sääntöjen 9 §:n mukaan

 

V LUKU

YLEISTÄ

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

21§         Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.

 

              Hallitus voi lisäksi määrätä nimenkirjoittajaksi yhdistyksen jonkun toimihenkilön kirjoitta-

              maan yksin yhdistyksen nimen.

 

Tili- ja toimintakausi

 

22§         Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on luovutettava toiminnantarkastajalle viimeistään 21 vuorokautta ennen vuosikokousta.

 

Toiminnantarkastajan tulee jättää kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään 14 vuorokautta ennen vuosikokousta. Kertomuksen tulee sisältää ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä tai epäämisestä sekä niistä toimenpiteistä, joita toiminnantarkastaja mahdollisesti ehdottaa.

 

Sääntöjen muuttaminen

 

23§         Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Asia on käsiteltävä kahdessa kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään 30 päivän aika. Näistä toisen on oltava vuosikokous.

 

Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja muuttamisen on saatava kummassakin kokouksessa hyväkseen vähintään 2/3 annetuista äänistä.

 

              Sääntöjen muuttamisesta on saatava SSL:n kokouksen hyväksyntä.

 

Yhdistyksen purkaminen

 

24§         Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Asia on käsiteltävä kahdessa kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään 60 päivän aika. Näistä toisen on oltava vuosikokous.

 

Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja purkamisen on saatava kummassakin kokouksessa hyväkseen vähintään 2/3 annetuista äänistä.

 

Yhdistyksen purkauduttua sen asiakirjat on liitettävä SSL:n arkistoon ja mahdolliset jäljelle jääneet varat luovutetaan niin ikään SSL:lle.